OldSlavとの共存

OldSlav教会スラヴ語パッケージhttp://yasuda.homeip.net/oldslav/oldslavdoc.pdfとIzhitsa-ltnを共存させる場合の注意事項を示す.

以上


| HOME | INDEX|